tsukiji-fish-market

Tsukiji, Tokyo
Tsukiji-Fish-Market, Bangkok